0

මාතර, කද්දූව මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය දැඩි අපහසුතාවයක


කද්දූව, මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කද්දූව ප්‍රදේශයේ නිල්වළා ගඟ ආසන්නයේ පිහිටි අනතුරු දායක ස්ථානයක්. වරකට වාහන දෙකකට ගමන් කළ නොහැකි මෙම මාර්ගයේ දෛනිකව ගමන් ගන්නා වාහන බොහොමයක් දැඩි අපහසුතාවයට නිරතුරුව පත් වේ. තාවකාලිකව වශයෙන් මෙම මාර්ගයට යොදා ඇති පිළියමට නිසි විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි ප්‍රදේශවාසීන් බළධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *