0

නිවැරදි පදික මාරුව භාවිතා නොකිරීමෙන් රියැදුරන් අපහසුතාවයක


අප යුරිපෝට්ර් චතුර දේශාන් සඳහන් කරන්නේ නුගේගොඩ ගම්සභා මං සන්ධියේ මීට පෙර පැවති පදික මාරුව ඉවත් කර ඇති මුත් නව පදික මාරුව මාර්ගයේ ඉදිරියේ තිබෙන අතර පදිකයන් පෙර පැවති ස්ථානයෙන් මාර්ගය හරහා යාම නිසා රියැදුරන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *