0

හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ නලයක ජල කාන්දුවක්


http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-13-at-11.14.36-2.jpeg
දිනෙන් දින ඛාදනය වෙන කැලිඩෝ වෙරළ තීරය
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/10/Capture-7.jpg
කුරුණෑගල, දම්බොක්ක ප්‍රදේශයේ වෙළඳ සලක ගින්නක්
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-13-at-06.49.25.jpeg
පොල්ගහවෙල දී රියැදුරුට නින්ද යාමෙන් වෑන් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට

පසුගිය 10 වන දින හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ ජල නලයක් පුපුරාගොස් ජල කාන්දුවක් හටගෙන තිබුනා.

අදට දින 2 ක් ගත වී ඇති නමුත් මෙම ස්ථානයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කර නොමැති අතර ජලය ගලා යන බව අප ureporter සදහන් කරා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *