0

හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ නලයක ජල කාන්දුවක්


http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/12/CCTV-J.jpg
ගමන වෙනස් වූ යතුරුපැදිය කාණුවට (CCTV)
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.png
සුනඛයාගේ පාර පැනිල්ලෙන් අමාරුවේ වැටුණු යතුරුපැදිකරු
http://www.ureport.lk/wp-content/uploads/2018/12/BEACH_-NEW.png
විමසිලිමත් නොවීමෙන් සිදු වූ යතුරුපැදි අනතුර

පසුගිය 10 වන දින හයිලෙවල් මාර්ගයේ නුගේගොඩ ගුවන් පාලම ආසන්නයේ ජල නලයක් පුපුරාගොස් ජල කාන්දුවක් හටගෙන තිබුනා.

අදට දින 2 ක් ගත වී ඇති නමුත් මෙම ස්ථානයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කර නොමැති අතර ජලය ගලා යන බව අප ureporter සදහන් කරා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *