0

අම්පාර, ගලපිටගල ප්‍රදේශයට වන අලින්ගෙන් පීඩා


අප යුරිපෝටර් සඳහන් කරන්නේ මෙලෙස වන අලින් ගම් වැදීම හා බෝග වගාවන්ට හානි සිදු කිරීම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අසීරුතාවයට පත් ව ඇති බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *