0

කුලියාපිටිය, නිකවැරටිය මාර්ගයේදී බස් රථයක් යතුරුපැදියක ගැටෙයි


අද උදෑසන කුලියාපිටිය නිකවැරටිය මාර්ගයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් බස් රථයක් එම මාර්ගයේම ඉදිරියෙන් ගමන් ගත් යතුරු පැදියක් අතුරු මාර්ගයකට හැරවීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *