0

නාරම්මල ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටීමෙන් රථ වාහන ධාවනයට බාධා


අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ අද පස්වරු 2ට පමණ කුලියාපිටිය කුරුණෑගල මාර්ගයේ නාරම්මල ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයට ගසක් කඩා වැටී ඇති බවයි.මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ එක් මං තීරුවක් අවහිර වි තිබෙන අතර මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *