0

කලා වැවෙත් වාන් දොරටු ඇරේ


දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් වැව් හා ජලාශ කිහිපයක් මේ වන පිටාර මට්ටමක පවතිනවා.අප යුරිපෝටර් මනෝජ් ප්‍රනාන්දු සඳහන් කරන්නේ කලා වැවේ ජලය වාන් මට්ටම වන තෙක් පැමිනීම හේතුවෙන් වාන් දොරටු අඩි 5 බැගින් විවෘත කර ඇති බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *