0

කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක ළිඳකට වැටී සිටි හඳුන් දිවියෙකු බේරා ගැනේ


කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක ළිදකට වැටී සිටි හඳුන් දිවියෙකු බේරා ගැනීමට අද උදෑසන සමත් ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් අරුණ ප්‍රියශාන්ත සඳහන් කළේ මෙලෙස වැටී සිටි හඳුන් දිවියා මුදවා ගැනීමට කුලියාපිටිය පොලිසිය ද මැදිහත් වූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *