0

ඇඹිලිපිටිය – පනාමුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ටිපර් රථයක් හා ලොරියක් ගැටෙයි


අද උදෑසන ඇඹිලිපිටිය පනාමුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන් ටිපර් රථයක් හා ලොරි රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වූ බවයි.අනතුරින් රියැදුරු සුළු තුවාල ලබා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *