0

පොළොන්නරුව නව නගරයේදී ටිපර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට


ඊයේ රාත්‍රී7 පමණ පොළොන්නරුව නව නගරයට ආසන්නව මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. මාර්ගයේ ගමන් ගත් ටිපර් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් පෙරළී යාමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *