0

මාතලේ වරකාමුර ප්‍රදේශයේදී  වෑන් රථයක් හා බස් රථයක් ගැටෙයි


අද උදෑසන 7.30 ට පමණ මාතලේ වරකාමුර ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු වුණා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් වෑන් රථයක් හා බස් රථයක් ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වුණා.වෑන් රථය ඉදිරියෙන් ගමන් ගත් බස් රථයේ ගැටී ඇති අතර අනතුරෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදු වී නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *