0

සුනඛයාගේ පාර පැනිල්ලෙන් අමාරුවේ වැටුණු යතුරුපැදිකරු


මීට දින කිහිපයකට පෙර මාතර – තිස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයේ දී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් යතුරුපැදි කරුවෙකු මාර්ගය හරහා යෑමට උත්සාහ කළ සුනඛයෙකුගේ ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන අතර අසළ වෙළද සලක ආරක්ෂිත කැමරාවේ එය මෙලෙස සටහන් ව තිබුණා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *