0

කසළ සොයා එන වන අලි


මේ කන්තලේ සේරුවාවිල මාර්ගයේ සුරියපුර ප්‍රදේශයයි.මාර්ගය ආසන්නයේ මෙම ස්ථානය කසළ බැහැර කිරිම සිදු කරන අතර කසළ ආහාරයට පුරුදු මෙම ස්ථානයට වන අලින් පැමීණෙන අයුරු දක්නට ලැබෙනවා. අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ මෙලෙස කසළ බැහැර කිරීමට පැමිණි ට්‍රැක්ටර් රථයක් පසුපස වන අලින් ලුහු බදිමින් රථයට බාධා කරන අයුරු දක්නට ලැබූණු බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *