0

තඹුත්තේගම, ඔරුගලයාය ප්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතාව


තඹුත්තේගම නගරයේ එකතු වන කසළ බැහැර කිරීම සිදු කරන්නේ ඔරුගලයාය ප්‍රදේශයට බැවින් අද උදෑසන ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවක නිරත වෙමින් කියා සිටියේ ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ ස්ථානයක් පැවතියක් එය නිසි ආකාරව ක්‍රියාත්මක නොවන බැවින් මේ සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක් පැවැත්වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *