0

කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ මහර මංසන්දියේදී ලොරි රථයක් ත්‍රීරෝද රථයක ගැටෙයි

කොළඹ – නුවර මාර්ගයේ අනතුරක් සිදුවුනා.ලොරි රථයක් හා ත්‍රීරෝද ගැටී මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *