0

මොරවක නගරයේ වෙළද සැලක ගින්නක්

අද අළුයම වෙළද සැලක් ගිනිගෙන තිබෙනවා

අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ, මොරවක නගරයේ ඇති වෙළද සැලක් මෙසේ ගිනි ගෙන ඇති බවයි .

මොරවක පොලීසිය හා ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගින්න නිවා දැමුවත්, පාලනය කිරීමට නොහැකිවවෙළද සැල මුළුමනින්ම විනාශ වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *