0

ලක්ෂපානදී කන්ටේනර් රථයක් මාර්ගය හරහා පෙරළෙයි


අද උදැසන 8 ට කලුගල ලක්ෂපාන මාර්ගයේ දි රිය අනතුරක් සිදු වුණා, මාර්ගයේ ගමන්ගත් කන්ටේනර් රථයක් මාර්ගය හරහාපෙරළී යාමෙන් මෙම අනතුර සිදුව ඇති අතර මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු අවහිර වී තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *