0

බවුසරයේ ගැලවුණු රෝදය, මග නවතා සිටි යතුරුපැදිකරුවෙකුගේ ගැටෙයි


අද පස්වරු 3ට පමණ කුලියාපිටිය – කුරුණෑගල මාර්ගයේ කලුගමුව ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුරු සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් බවුසර් රථයක පසු පස රෝදය ගැලවී මාර්ගය අසළ නවතා සිටි යතුරුපැදිකරුවෙකුගේ ගැටී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *