0

දිවි පිදූ රණවිරුවන් වෙනුවෙන් උපහාර පිදීමක් දොම්පේදී

යුධ සමයේදී දිවි පිදු රණවිරුවන්ට උපහාර දැක්වීමේ උත්සවයක් පසු ගිය දිනක දොම්පේ තිත්තපත්තර ප්‍රදේශයේදී සංවිධානය කර තිබුණා.සංවිධානය කළ මෙම උත්සවයේ දී දිවි පිදු රණවිරුවන්ගේ දෙමාපියන් හා පවුලේ සියලු දෙනාට උපහාර පිදීමක් ද පැවති අතර රිය පෙරහැරකින් රණවිරුවන් නිවෙස් කරා ගොස් උත්සව භුමියට කැඳවා ගෙන එ්මටද කටයුතු කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *