0

මාර්ගයෙන් ඉවතට ගිය වෑන් රථය නිවසක ගැටෙයි.


ඊයේ පස්වරුවේ 6.45 පමණ කුරුණෑගල පුත්තලම මාර්ගයේ හංහමුන ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු වුණා. අප යුරිපෝටර් සරත් චන්ද්‍රෙස්න සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමන ගත් වෑන් රථයක් රියැදුරුට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මාර්ගයෙන් ඉවතට ගොස් අසළ ඇති නිවසක ඉදිරිපස ගැටීමේන් මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *