0

හබරණ කන්තලේ මාර්ගය ආසන්නයේ ගින්නක්


ඊයේ පස්වරු 5ට පමණ හබරණ කන්තලේ මාර්ගයේ යකා වංගුව ප්‍රදේශයේ මාර්ගය ආසන්නයට වන්නට කැලෑ බද ස්ථානයක ගින්නක් ඇතිව තිබෙනවා .පසුව හබරණ අඩවි වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පැමිණ ගින්න මැඩ පැවත්වීමට කටයුතු සිදු කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *