0

දඹුල්ල කණ්ඩලම මාර්ගයේ ජල කාන්දුවක්


අප යුරිපෝටර් කුමාර ඉහළගෙදර පැවසුවේ දඹුල්ල කණ්ඩලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ රත්මල්ගහඇල මංසන්දියේ දින කිහිපයක සිට ජලය කාන්දු වීමක් දක්නට ලැබෙන බවයි .මේ පිළිබඳ ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මෙය කඩිනමින් පිළිසකර කර දෙන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *