0

අකුරණ හතේ කණුව ප්‍රදේශයේදී කන්ටේනර් රථයක් පෙරළීමෙන් සිදු වූ අනතුර (12.03.19) CCTV දර්ශන

පසු ගිය 2019.03.12 දින අකුරණ හතේ කණුව ප්‍රදේශයේදී රිය අනතුරක් සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන් ගත් කන්ටේනර් රථයක් පෙරළී යාමෙන් මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙන අතර එම අනතුර සිදු වන අයුරු ආරක්ෂිත කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *