0

පාසලේ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ සිවිලිම කඩා වැටෙයි


පිටිගල, ඉදිපලේගොඩ මහ විද්‍යාලයේ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ සිවිලිම කඩා වැටීමෙන් පාසලේ පන්ති 6 ක සිසුන්ට තම අධ්‍යපන කටයුතු කර ගැනීමේදී අපහසුතාවයට ලක් ව තිබෙනවා.අප යුරිපෝටර් චන්දන සමන් කුමාර සඳහන් කළේ පසු ගිය සතියේ මෙලෙස ගොඩනැගිල්ලේ සිවිලිම කඩා වැටී ඇති අතර දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අවට පරිශ්‍රයෙන් සිසුන් ඉවත් කර ඇති බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *