0

වගා ළිඳට වැටුණු වන අලින් දෙදෙනා ගොඩ ගනී


ඊයේ රාත්‍රී කැකිරාව රත්මල්ගහකන්ද ප්‍රදේශයේ වෙල්යායක වගා ළිඳකට වන අලින් දෙදෙනෙකු වැටී තිබුණා.එය දුටු ගම්වාසින් විසින් පොලිසිය හා ගනේවල්පොල වන ජීවි කාර්යාලය දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව අද උදෑසන පැමිණි වන ජීවි නිළධාරීන් විසින් වන අලින් දෙදෙනා ඉතා පරිශ්‍රමයක් දරා ගොඩ ගෙන ළඟම ඇති රක්ෂිතයට මුදා හැරියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *