0

වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් සිදු වූ මෝටර් රථ අනතුර

අද උදෑසන බියගම ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් ආර්.එම් අබේකෝන් සඳහන් කළේ මාර්ගයේ පදික මාරුව ආසන්නයේදී රථ කිහිපයක් නවතා තිබෙන අවස්ථාවේ පසු පසින් පැමිණි මෝටර් රථයක් වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ඉදිරියෙන් තිබු මෝටර් රථයක ගැටී මෙම අනතුර සිදු ව ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *