0

මහනුවර, තලාතුඔය මාර්ගයේ ගම්වාසීන් පිරිසක් විරෝධතාවක


අද උදෑසන මහනුවර තලාතුඔය මාර්ගයේ ගම්වාසීන් පිරිසක් විරෝධතාවක යෙදී සිටියා. ඒ කැටවල ලෙවුල ප්‍රදේශයට පානීය ජලය නිසි පරිදි ලැබෙන්නේ නැති බව පවසමින් මෙලෙස විරෝධතාවක නිරත වුණා.විරෝධතා කරුවන් පවසන්නේ මීට පෙර වියළි කාළගුණය පැවති කාලයේදී නල ජලය නිසි පරිදි ලැබුණු බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *