0

මාතලේ වාරියපොලවත්ත ප්‍රදේශයේ ගින්නක්


අද පස්වරුවේ මාතලේ වාරියපොලවත්ත ප්‍රදේශයේ ගින්නක් ඇතිව තිබෙනවා.මේ වන විට ගින්න මැඩපැවත්වීම සඳහා කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *