0

තලාව ගුරුගම ප්‍රදේශයේදී වගා ළිඳට වැටුණු වන අලියා ගොඩට ගනී


ඊයේ පස්වරුවේ තලාව ගුරුගම ප්‍රදේශයේ වගා ළිඳකට වන අලියෙකු වැටී තිබෙනවා.පසුව ප්‍රදේශවාසීන් මේ පිළිබඳ ගලයාය 419 වන ජීවි ඒකකය දැනුවත් කර ඇති අතර බැකෝ යන්ත්‍රයක් උපයෝගි කර වන අලියා ගොඩට ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *