0

ඩෙංගු මඩින්න ගල්ගමුව නගරයත් එක් වෙයි.


අද උදැසන ගල්ගමුව නගරයේදී මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන
පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක විය.මේ වැඩසටහනට ගල්ගමුව සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රාථමික
විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් ද ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය
සභාව ද එක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *