0

ගාල්ල බටුවන්තුඩාව ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයේ කොටසක් ගිලා බසී.


ගාල්ල බටුවන්තුඩාව ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයේ කොටසක් ගිලා බැසීමකට ලක් ව තිබේ .ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මාර්ගය යටින් දිවෙන ජල නලයක් පුපුරා යාම හේතුවෙන් මේ ගිලා බැසීම සිදුවන්නට ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *