0

දුම්රිය තුළ වෙළෙඳාම්වල නිරත වන්නන් නිසා මගීන්ට සිදුවන හිරිහැර .


සෑම දුම්රියක ම මගීන් ගමන් කරනුයේ, විශාල ලෙස තෙරපෙමිනි. එවන් අවස්ථාවක දුම්රිය තුළ වෙළෙඳාම්වල නිරත වන්නන් නිසා මගීන්ට සිදුවන හිරිහැර අතිමහත් ය. එම අපහසුතා සලකා රජය දුම්රිය තුළ වෙළෙඳාම් කිරීම තහනම් කර ඇතත්, වෙළෙන්දන් එම නීති පිළිබඳව කිසිදු තැකීමක් නොකරන බව පෙනේ. මේ පසුගිය දා කොළඹ – කොටුව සිට හැටන් බලා ධාවනය වූ දුම්රියක වෙළෙඳාම් කරන ආකාරය දැක්වෙන දර්ශන පෙළකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *