0

රියදුරුට නින්ද යාමෙන් ජිප් රථය අනතුරක.

මොණරාගල වැල්ලවාය මාර්ගයේ දී මෙම අනතුර සිදු විය. පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ දී මාර්ගයේ ගමන් ගත් ජිප් රථය
රියදුරුට නින්ද යාම හේතුවෙන් ඉදිරියෙන් ගමන් ගත් උක් ප්‍රවාහනය කළ ට්‍රක්ටර් රථය ගැටී තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *