0

අම්පාර නුගේලන්ද ප්‍රදේශයේ ජනතාවට වන අලින්ගෙන් පීඩා.


අම්පාර නුගේලන්ද ප්‍රදේශයේ ජනතාව වන අලි ගම් වැදීම හේතුවෙන් දැඩි පීඩාවකට පත්ව තිබෙනවා .
මෙලෙස වන අලි ගම් වැදීම හේතුවෙන් තම දේපල හා වගාවන්ටද හානි කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *