0

තිදෙනෙකුට මරු කැඳවූ මරදානේ ගින්න ඇති වූ අවස්ථාවේ දර්ශන

    කොළඹ, මරදාන ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගිල්ලක ඇති වූ ගින්නකින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු මිය ගියේය. අද දහවල් 1 ට පමණ මෙම ගින්න ඇතිවුයේ ආපන ශාලාවකයි. ගින්න ඇති වූ අවස්ථාවේ දර්ශන පහත දැක්වේ       තිදෙනෙකුට මරු කැඳවූ මරදානේ ගොඩනැගිල්ල ගිනිගත් අයුරු Posted by… Continue Reading