0

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් යටවූ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම,පිටිගල ප්‍රදේශවල තත්ත්වය

පවතින අධික වැසි හේතුවෙන් මේ වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම, පිටිගල යන ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටව තිබෙන අතර ගිං ගඟේ ජල මට්ටමද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා .