0

වර්ජනය පැවතියත් දුම්රිය මගීන් අසීරුවෙන් කොළඹට

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් දුම්රිය රියැදුරන් විසින් අරඹා ඇති වර්ජනය හේතුවෙන් අද (7) උදෑසන සිට දුම්රිය මගීහු දැඩි අසීරුතාවයට පත්වුණා .අද උදැසන කොළඹ කොටුව බලා ගමන් ගත් දුම්රියක මගීන් ගමන් ගත් අයුරු