0

බණ්ඩාරවෙල, මැද පේරුව හා උඩ පේරුව යා වෙන පාලම ගිලා බසී .

බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මැද පේරුව ආසන්නයේ මැද පේරුව හා උඩ පේරුව මහයාය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදා ඇති පාලමයි. පාලම යටින් ඊයේ දිනයේදී ගිලා බැසීමක් සිදු වී තිබුණු අතර අද වන විට වර්ධනය වී එම පාලම සම්පූර්ණයෙන් ගිලා බැස තිබෙනවා… Continue Reading

0

කොටුවේගොඩ වෙළඳ සංකීර්ණයේ හානියට පත් වහළය නිසා වෙළදුන් අසීරුතාවයක

දිනකට දහස් ගණනක් ජනතාව පැමි‍ණෙන මාතර කොටුවේගොඩ පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය යි පසු ගිය සුළි සුළං තත්ත්වයේදී මෙම ගොඩනැගිල්ලේ වහළයට දැඩි හානි සිදු වුණා.නමුත් තවමත් එය පිළිසකර නොමැති හේතුවෙන් වැසි දිනවලදී මෙහි වෙළදාම් කටයුතු කළ නොහැකි බව වෙළඳුන් පවසනවා වෙළඳුන් කඩිනමින්… Continue Reading