0

දිරාගිය ගස් නිසා මගීන් අවදානමක

බලංගොඩ ,මැදකන්ද මාර්ගයේ නගරයට ආසන්නව මාර්ගය දෙපස මෙම ගස් දක්නට ලැබෙනවා .අප නිව්ස් ෆස්ට් යුරිපෝටර් සමාජික මහින්ද කුමාර් සඳහන් කළේ බෝහෝ කාලයක් පැරණි මෙම ගස් වල අතු හා මුල් දිරාපත් ව පවතින බවයි. මේ අවට නිතර මගීන් ගමන් ගන්නා බැවින්… Continue Reading

0

ප්‍රයෝජනයට නොගෙන දිනෙන් දින වල් බිහිවෙන පිටිගල බහු තාක්ෂණික ගොඩනැගිල්ල

පිටිගල නගරයට ආසන්නව තිබෙන බහු තාක්ෂණික ගොඩනැගිල්ල මීට වසර කිහිපයක සිට භාවිතයට නොගැනීම හේතුවෙන් මෙම ගොඩනැගිල්ලේ තිබෙන යන්ත්‍රෝපකරණ හානියට පත්ව තිබෙනවා .අප නිව්ස් ෆස්ට් යුරිපෝටර් සමාජික ඩිලාන් රංගික සඳහන් කළේ වසර දෙකකට ඉහතදී ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කළ නමුත් අද වන විටත්… Continue Reading