0

අනතුරකට අත වනන නාවින්න ශ්‍රී දේවානන්ද මාවතේ දුම්රිය හරස් මාර්ගය

අප යුරිපෝටර් චතුර දේශාන් සඳහන් ක‍ළේ මෙම දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ දී මීට පෙර රිය අනතුරු කිහිපයක් සිදු ව ඇති බවයි.ප්‍රදේශවාසීන් ඉල්ලා සිටින්නේ කඩිනමින් මෙයට විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි .