0

කුණු කසළට රස වැටුණු සද්දන්තයා ලොරිය පසුපස හඹා එයි

දඹුල්ල බකමූණ ප්‍රදේශයේ තිබෙන කසළ බැහැර කරන ස්ථානයක් මෙම ස්ථානයට කසළ ආහාරයට ගැනීමට පුරුදු ව වන අලින් මෙම ස්ථානයට පැමිණෙනවා.අද පස්වරුවේ කසළ බැහැර කිරිම සඳහා පැමිණි ලොරි රථයක් සහ එහි පැමිණි සේවකයන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වුණා. ඒ කසළ ආහාරයට ගැනීමට… Continue Reading