0

දිනෙන් දින ඛාදනය වෙන කැලිඩෝ වෙරළ තීරය

කළුතර උතුර කැලිඩෝ වෙරළ තීරය මීට කලකට ඉහතදී සුන්දර වෙරළ තීරයකට හිමි ප්‍රදේශයක්.නමුත් අද වන විට දිනෙන් දිනම වෙරළ තීරය දැඩි ලෙස ඛාදනය වෙමින් තිබෙනවා .යුරිපෝටර් කැමරාවේ සටහන් වු දර්ශන.