0

වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමේන් සිදු වූ යතුරුපැදි අනතුර (CCTV)

කහවත්ත, ඇන්දාන ප්‍රදේශයේදී මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ අනතුරින් කිසිවෙකුට තුවාල සිදු නොවූ බවයි.