0

විදුලි රැහැනක ගැටී අනතුරට පත් පුද්ගලයා ගලවා ගැනීමේ උත්සහාය

ඊයේ පස්වරුවේ කිරිබත්ගොඩ නගරයේ දී ගොඩනැගිල්ලක ඉහළ මාලයේ දැන්වීම් පුවරුවක් සවිකර සිටි පුද්ගලයෙකු විදුලි සැර වැදීමකින් අනතුරක් සිදු වුණා.පුවරුව සවි කරන ස්ථානයේ අසළින් ඇති විදුලි රැහැනක ගැටී මෙම අනතුර සිදු ව ඇති අතර අනතුරට පත් පුද්ගලයා ගොඩනැලිලේ පහත මාලයට ඇද… Continue Reading