0

කොටුවේදී දුම්රිය මැදිරියක් පීලි පනී

අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ අද දහවල් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා රත්මලාන වෙත රැගෙන යමින් තිබූ දුම්රිය මැදිරියක් මෙලෙස පීලි පැනීමකට ලක් ව ඇති බවයි.මේ වන පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා