0

කැකිරාව – මරදන්කඩවල මාර්ගයේ ලොරි රථයක් කරනම් ගසයි.

කැකිරාව – මරදන්කඩවල මාර්ගයේ ඔලුකරන්ද ප්‍රදේශයේ මෙම අනතුර සිදු ව තිබෙනවා.මාර්ගයේ ගමන්ගත් ලොරි රථයක්, රථයේ සිදු වූ කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් පෙරළී ඇති බව අප ureporter සදහන් කරා.