0

මොරවක නගරයේ වෙළද සැලක ගින්නක්

අද අළුයම වෙළද සැලක් ගිනිගෙන තිබෙනවා අප යුරිපෝටර් සඳහන් කළේ, මොරවක නගරයේ ඇති වෙළද සැලක් මෙසේ ගිනි ගෙන ඇති බවයි . මොරවක පොලීසිය හා ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගින්න නිවා දැමුවත්, පාලනය කිරීමට නොහැකිවවෙළද සැල මුළුමනින්ම විනාශ වී තිබෙනවා.