0

දුෂ්කරතා මැදින් අකුරු කරන සිසු දරුවන්

ගාල්ල මාපලගම සිරිසුනන්ද මහා විද්‍යාලයේ එක් ගොඩනැගිල්ලක වහලය දැඩි ලෙස දිරාපත් වීම නිසා එහි ඉගෙනුම ලබන සිසු දරුවන් දැඩි අසීරුතාවයට පත් ව තිබෙනවා අප යුරිපෝටර් සුජීව ප්‍රියලාල් සඳහන් කරන්නේ වැසි දිනවල දී අධ්‍යපන කටයුතු වලට බාධා පැමිණෙන බවයි.