0

කහවත්ත ඇන්දාන මාර්ගයට ගසක අත්තක් කඩා වැටී ගමනාගමනයට බාධා

අද උදෑසන 6.30 පමණ කහවත්ත ඇන්දාන මාර්ගයේ නාවලකන්ද ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයට ගසක අත්තක් කඩා වැටී ගමනාගමනයට බාධා සිදු ව තිබෙනවා. අප යුරිපෝටර් ඉසුරු සංජීව සඳහන් කළේ මාර්ගයේ ගමනාගමනය යථා තත්ත්වයට පත් කළ බවයි.