0

බස් රථයක් හා ලොරි රථයක් ගැටී 20ක් තුවාල

අප ureporter සදහන්කරේ අද උදෑසන ඇල්පිට්ය පිටුවල මාර්ගයේදී මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි. බස් රථයක් හා ලොරි රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටී මෙම අනතුර සිදුව තිබේනවා . බස් රථයේ හා ලොරි රථයේ රියදුරු ද තුවාල ලබා තිබේන අතර බස් රථයේ ගමන්… Continue Reading